Số:      /2021/TB - VALUINCO

V/v: nghỉ tết dương lịch năm 2022

         Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

 

    

                                                                   

                                               

 

 THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2022

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc VALUINCO

                    

 

Căn cứ Quy định của Bộ Luật lao động về các ngày nghỉ Lễ trong năm. Thừa Lệnh Chủ tịch HĐQT, Văn phòng Valuinco trân trọng thông báo tới cán bộ nhân viên kế hoạch nghỉ tết dương lịch năm 2022 như sau:

 

1. Thời gian nghỉ: Thứ bảy, ngày 01 tháng 01 năm 2022 (Do tết dương lịch rơi vào ngày thứ bảy, cán bộ nhân viên được nghỉ bù một ngày vào thứ 2).

2. Thời gian trở lại làm việc: Thứ 3, ngày 04 tháng 01 năm 2022

 

Yêu cầu cán bộ, chuyên viên, thẩm định viên khẩn trương hoàn thành các công việc và sắp xếp dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp chỗ làm việc; kiểm tra các thiết bị tắt nguồn trước khi về.

Trân trọng thông báo tới toàn  thể cán bộ nhân viên được biết để thực hiện.

Kính chúc toàn thể cán bộ, nhân viên trong hệ thống Valuinco có một ngày nghỉ lễ nhiều niềm vui, an toàn, chấp hành nghiêm “Thông điệp 5K” của Bộ Y Tế.

Trân trọng thông báo!

                                                                                                                 TL.CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                                                            PHỤ TRÁCH VĂN PHÒNG

Nơi nhận:                                                                                              

            - Các VP

            - Chủ tích (để b/c)       

            - Niêm yết trụ sở VP Công ty

            - Lưu: VP. Valuinco                                                                                        Lê Thị Thảo