Số: 09/2019/TB - VALUINCO

Hà Nội, ngày 30  tháng 01 năm 2019

(V/v: Nghỉ tết âm lịch và chương

trình du xuân năm 2019)

 

         

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT ÂM LỊCH VÀ CHƯƠNG

TRÌNH DU XUÂN NĂM 2019 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc VALUINCO

Thừa Lệnh Tổng Giám đốc Văn phòng Valuinco thông báo kế hoạch nghỉ tết âm lịch và chương trình du xuân năm 2019 như sau:

I. Về chương trình nghỉ tết âm lịch năm 2019.

Toàn bộ cán bộ, nhân viên Valuinco nghỉ tết âm lịch từ ngày 02 tháng 02 năm 2019 (Dương lịch) tức ngày 28/12/2018 (âm lịch).

  1. Thời gian nghỉ: Từ ngày 02 tháng 02 năm 2019 đến hết ngày 11 tháng 02 năm 2019 (Dương lịch).
  2. Thời gian trở lại làm việc: 8h30 ngày 08 tháng giêng tức ngày 12 tháng 02 năm 2019 Dương lịch (Thứ ba).

Yêu cầu cán bộ, chuyên viên, thẩm định viên khẩn trương hoàn thành các công việc và sắp xếp, dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp chỗ làm việc, kiểm tra các thiết bị tắt nguồn trước khi về.

II. Về chương trình du xuân năm 2019.

Đã trở thành truyền thống mỗi dịp xuân về vào những ngày đầu năm Valuinco tổ chức du xuân, lễ chùa đầu năm cầu xin Sức khỏe – An lành.

* Chương trình dự kiến thời gian và địa điểm như sau.

- Dự kiến chương trình như phụ lục kèm theo.

- Thời gian đi chùa ngày 16 tháng 02 năm 2019 (Dương lịch) tức ngày 12 tháng 01 năm 2019 (Âm lịch) vào thứ 7.

* Yêu cầu: Cán bộ, nhân viên Valuico, Chi nhánh, Văn phòng đại diện đăng ký với Văn phòng Valuinco vào ngày 08/01/2019 (Âm lịch ngày đi làm trở lại).

Liên hệ: Chị Thảo 0339174603

Yêu cầu toàn thể cán bộ, nhân viên trong hệ thống Valuinco nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                 PHỤ TRÁCH VĂN PHÒNG


 Lê Thị Thảo

Nơi nhận:                                                                       

          - Các CN, VP

          - Chủ tịch (để b/c)

          - Niêm yết trụ sở VP Công ty

          - Lưu: VP. Valuinco