Số: 100/2018/TB - VALUINCO              Hà Nội, ngày 24  tháng 12 năm 2018

(V/v: Nghỉ tết dương lịch năm 2018)                                                                                  


THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2019

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc VALUINCO

Thừa Lệnh Tổng Giám đốc, Văn phòng Valuinco thông báo kế hoạch nghỉ tết dương lịch năm 2018 như sau;

Toàn bộ cán bộ, nhân viên Valuinco nghỉ tết dương lịch từ ngày 29 tháng 12 năm 2018 tức ngày 23 tháng 11 năm 2018 (âm lịch).

1. Thời gian nghỉ: Từ ngày 29 tháng 12 năm 2018 đến hết ngày 01 tháng 01 năm 2019.

2. Thời gian trở lại làm việc: 8h ngày mùng 2 tháng 01 năm 2019 (thứ 4)