Số:      /2019/TB - VALUINCO                        

V/v: nghỉ lễ 30/04/-01/05/2019                                          

                                                                    Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019                       

                                               

 

                                       THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/4-1/5

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc VALUINCO

                    

 

Thừa Lệnh Tổng Giám đốc Văn phòng Valuinco thông báo kế hoạch nghỉ giỗ tổ Hùng Vương như sau:

Toàn bộ cán bộ, nhân viên Valuinco nghỉ giỗ tổ Hùng Vương

  1. Thời gian nghỉ: Từ ngày 29 tháng 4 năm 2019 đến hết ngày 01 tháng 5 năm 2019.
  2. Thời gian trở lại làm việc: 8h ngày 02 tháng 9 năm 2019 (Thứ năm)

Yêu cầu cán bộ, chuyên viên, thẩm định viên khẩn trương hoàn thành các công việc và sắp xếp dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp chỗ làm việc; kiểm tra các thiết bị tắt nguồn trước khi về

  Mr Toàn chịu trách nhiệm trực giải quyết công việc (nếu có) trong các ngày nghỉ. Mr Toàn: 0916.457.269

Yêu cầu toàn thể cán bộ, nhân viên trong hệ thống Valuinco nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

  1.                                                                                                        TL.  TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                            PHỤ TRÁCH VĂN PHÒNG

Nơi nhận:                                                                                               

            - Các VP

            - Chủ tích (để b/c)       

            - Niêm yết trụ sở VP Công ty

            - Lưu: VP. Valuinco                                                                            Lê Thị Thảo