Thẩm định mua sắm tài sản ngày càng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía khách hàng. Valuinco xin giới thiệu tới toàn thể các bạn hiểu về những lưu ý khi tiến hành thẩm định giá tài sản cũng như những quy trình cần thiết trong việc thẩm định (dùng cho mục đích hạch toán, thế chấp, góp vốn, bảo hiểm, thanh lý), cụ thể như sau:

Bước 1: Nhận Hợp đồng và nghiên cứu.  Nếu nhận thấy hợp đồng chưa đầy đủ các thủ tục cần thiết đề nghị khách hàng bổ sung. 
Bước 2: Lên kế hoạch thẩm định mua sắm tài sản

 • Liên hệ khách hàng bố trí thời gian thẩm định hiện trạng tài sản.
 • Phân công chuẩn bị tài liệu cho việc thẩm định.
 • Phân công chuẩn bị các công cụ cần thiết phục vụ cho việc thẩm định hiện trạng: Chụp ảnh, quay phim hiện trạng của tài sản.

Bước 3: Thẩm định hiện trạng

 • Chụp ảnh, quay phim, đánh giá chất lượng tài sản thẩm định giá.
 • Thu thập thông tin về giá của tài sản bằng nhiều kênh thông tin.

Bước 4: Xử lý, phân tích điều chỉnh thông tin     

 • So sánh những tiêu chí giống và khác nhau giữa thông tin thu thập được với tài sản thẩm định giá.
 • Điều chỉnh những tiêu chí khác nhau của thông tin thu thập được về các thông số, các đặc tính kỹ thuật  về cùng tiêu chí của việc thẩm định mua sắm tài sản.
 • Nhận xét, đánh giá việc thẩm định mua sắm tài sản

Bước 5: Lên báo cáo và trình Ban Giám đốc xem xét thông qua trước khi lập Chứng thư trình Giám đốc phê duyệt chính thức.
Bước 6: Chuyển Chứng thư cho phòng Kế hoạch - Tổng hợp thanh lý Hợp đồng để giao cho khách hàng.

QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH GIÁ MUA SẮM TÀI SẢN
(dùng cho mục đích mua sắm và đấu thầu mua sắm)

Ô tô là tài sản phổ biến trong thẩm định mua sắm tài sản


Bước 1: Nhận Hợp đồng và nghiên cứu nếu chưa đầy đủ các thủ tục cần thiết đề nghị khách hàng bổ sung. 
Bước 2: Lên kế hoạch thẩm định mua sắm tài sản

 • Phân công chuẩn bị tài liệu cho việc thẩm định tài sản
 • Phân công chuẩn bị tìm kiếm các địa chỉ có thể cung cấp thông tin giá các mặt hàng thẩm định giá bằng nhiều kênh thông tin trong nước và quốc tế.

Bước 3:Liên hệ với các địa chỉ trên để thu thập thông tin về giá của tài sản
Bước 4: Xử lý, phân tích thông tin

 • So sánh những tiêu chí giống và khác nhau giữa thông tin thu thập được với tài sản thẩm định giá
 • Tư vấn những thông tin thu thập được có cùng thông số, đặc tính kỹ thuật với tài sản thẩm định giá nhưng có ưu thế hơn về tính năng kỹ thuật, về giá  để khách hàng lựa chọn
 • Nhận xét, đánh giá việc thẩm định mua sắm tài sản.

Bước 5: Lên báo cáo và trình Ban Giám đốc xem xét thông qua trước khi lập Chứng thư trình Giám đốc phê duyệt chính thức.
Bước 6: Chuyển Chứng thư cho phòng Kế hoạch - Tổng hợp thanh lý Hợp đồng để giao cho khách hàng.