I. Khái quát:

Thẩm định giá trị mỏ khoáng sản là xác định giá trị thực của một mỏ khoáng sản và có giá trị về trữ lượng có thể khai thác. 

Những mỏ khoáng sản được dùng để mua, bán, quyền chọn và góp vốn liên doanh trên cơ sở giá trị tương đối của sự tồn tại và khám phá ra chúng. Giá trị nội tại của một tài sản được khám phá do đó dựa trên những tiềm năng có thể khai thác được. Một thước đo của giá trị tiềm tàng đó là số nguồn lực có thể bỏ ra để khám vá một mỏ khoáng sản khả thi.

II. Phân loại mỏ khoáng sản:

-  Mỏ đang nghiên cứu thăm dò
-  Mỏ đã hoàn tất thăm dò
-  Mỏ đã đưa vào khai thác

III. Mục đích định giá mỏ khoáng sản:

-  Thẩm định giá để mua bán, chuyển nhượng, góp vốn liên danh, liên kết.
-  Thẩm định giá chuyển đổi chủ quyền tài sản của doanh nghiệp.
-  Thẩm định giá để tính thuế và hạch toán sổ sách, báo cáo tài chính.
-  Thẩm định giá để đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần hóa.
-  Thẩm định giá để bảo toàn tài sản. 
-  Thẩm định giá để chứng minh tài sản để vay vốn ngân hàng...

IV. Các phương pháp định giá mỏ khoáng sản: 

1. Cách tiếp cận từ thị trường

2. Cách tiếp cận từ chi phí