Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình là công tác rất quan trọng và rất cần thiết trong quá trình thực hiện một dự án đầu tư xây dựng. Một dự án dù được chuẩn bị kỹ càng, phân tích chất lượng đến đâu cũng còn tồn tại những khiếm khuyết và sai sót trong quá trinh lập dự án.

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình  - Công tác rất quan trọng

Để phân tích chất lượng dự án xây dựng, cũng như để đảm bảo chắc chắc mức độ hợp lý, hiệu quả và khả thi của dự án; chủ đầu tư cần thực hiện công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình một cách độc lập nhằm hoàn thiện và bổ sung những thiếu sót còn tồn tại trong quá trình phân tích và lập dự án.

Mục đích của công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình:

  • Đánh giá mức độ hiệu quả, tính khả thi trong từng nội dung của dự án xây dựng cũng như kiểm tra và đánh giá các cách thức tính toán của dự án xây dựng.
  • Dựa trên 2 tiêu chí tài chính và xã hội để đánh giá mức độ hiệu quả thành công của dự án.
  • Đánh giá tính khả thi của dự án xây dựng thông qua công tác xem xét đánh giá kế hoạch tổ chức thực hiện, môi trường và tính pháp lý của dự án.

Ý nghĩa quan trọng của công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình:

  • Giúp chủ đầu tư lựa chọn và xác định phương án đầu tư hiệu quả và tốt nhất.
  • Giúp cơ quan quản lý nhà nước đánh giá được tính phù hợp của dự án đối với quy hoạch phát triển chung của ngành, quốc gia trên các mặt mục tiêu, quy mô, hiệu quả
  • Đánh giá được ưu điểm và nhược điểm của dự án đầu tư xây dựng.
  • Giúp những đơn vị tài trợ thực hiện dự án có cái nhìn tổng thể và quyết định chính xác có nên tài trợ thực hiện dự án hay không.
  • Xác định rõ tư cách pháp nhân của các bên tham gia đầu tư vào dự án.