UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 286/TB - SXD(KTXD)

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2018

 

THÔNG BÁO

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC TRÌNH THẨM ĐỊNH GIÁ BÁN, GIÁ CHO THUÊ, CHO THUÊ MUA
NHÀ Ở XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỔ HÀ NỘI.

Kính gửi: Các chù đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội
trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thực hiện nhiệm vụ thẩm định giá bán, giá cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội của các chủ đầu tư dự án nhà ở nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố theo các quy định tại Luật Nhà ở năm 2014; Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ, Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng và văn bản số 2734/BXD-QLN ngày 06/12/2016 của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng hướng dẫn các chủ đầu tư dự án lập hồ sơ trình thẩm định giá như sau:

1. Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ do các chủ đầu tư lập bao gồm các tài liệu sau:

-       Tờ trình của chủ đầu tư đề nghị thẩm định giá bán, giá thuê và giá thuê mua nhà ở xã hội.

-       Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của cấp có thẩm quyền.

-     Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (hoặc chấp thuận đầu tư) và quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền.

-       Văn bản chấp thuận mặt bằng, phương án kiến trúc của Sở Quy hoạch - Kiến trúc

-     Văn bản kết quả thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công của cơ quan có thẩm quyền

-     Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán của chủ đầu tư (kèm theo bảng dự toán chi tiết).

-       Quyết đinh giao đất cho chủ đầu tư của ƯBND Thành phố Hà Nội

-       Quyết định chấp thuận miễn tiền sử dụng đất của Cục Thuế Hà Nội,

-       Các văn bản liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất (nếu có)

-     Văn bản của UBND các quận, huyện, thị xã xác nhận về chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư hạ tầng (nếu có).

-       Giấy phép xây dựng (trừ trường hợp được miễn giấy phép theo quy định)

-       Hợp đồng liên danh (trường hợp chủ đầu tư là liên danh)

-     Thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công (phần mặt bằng công trình, các tầng nhà) được đóng dấu cùa cơ quan thẩm định.

-      Bảng tổng hợp các số liệu diện tích sử dụng cùa các căn hộ nhà ở xã hội, nhà bán thương mại (nếu có), diện tích kinh doanh dịch vụ trong dự án.

-       Bảng phân bổ các chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, GPMB của dự án (nếu có)

-       Bảng phân tích chi phí lãi vay theo thời gian và số vốn vay cho dự án

-       Bảng phương án tính giá

Ngoài các tài liệu trên, trong quá trình thẩm định, Sở Xây dựng có thể yêu cầu bổ sung thêm các tài liệu khác có liên quan (nếu cần) để phục vụ công tác thẩm định.

2. Nộp hồ sơ:

Chủ đầu tư nộp 01 Tờ trình đề nghị thẩm định giá tại bộ phận vãn thư Sở Xây dựng - 52 phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;

01 Tờ trình và các tài liệu kèm theo chủ đầu tư nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ cùa Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng - 52 phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Sờ Xây dựng thông báo những nội dung trên để các chủ đầu tư biết, thực hiện./.

(Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc hoặc cần biết thêm thông tin chi tiết, các chủ đầu tư có thể liên hệ trực tiếp hoặc gọi qua sổ điện thoại 02439761120)