CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 06/NQ-CP

 Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC MIỄN HOÀN TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CHO PHẦN DIỆN TÍCH ĐÃ THUÊ CỦA TẬP ĐOÀN SAMSUNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP YÊN BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông báo số 334/TB-VPCP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ giải quyết các đề nghị của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại văn bản số 4074/UBND-TH ngày 10 tháng 10 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý không đặt vấn đề hoàn trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho phần diện tích đã thuê 171,3 ha của Tập đoàn Samsung tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên sử dụng ngân sách địa phương để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hoàn trả các chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng và các chi phí khác liên quan đến diện tích đất nói trên đã được Thường trực Chính phủ chỉ đạo tại văn bản số 334/TB-VPCP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các Bộ, cơ quan liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
UBND tỉnh Thái Nguyên;
- Công ty TNHH SEVT;
- Công ty CP ĐTPT Yên Bình;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: QHQT, CN, NN;
- Lưu: VT, QHQT(3).M.A

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc