Hội đồng Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế ban hành bộ tiêu chuẩn thẩm định giá mới

Sau 02 năm (2018 và 2019) rà soát, lấy ý kiến tham vấn của các thành viên là các chuyên gia, thẩm định viên, tổ chức nghề nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước về thẩm định giá; Hội đồng Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế (Internationl Valuation Standards Council) đã công bố phiên bản mới nhất của Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế có hiệu lực áp dụng từ ngày 31/01/2020.

Về hình thức, theo chính sách mới của Hội đồng Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế, kể từ lần ban hành này, tiêu đề của bộ tiêu chuẩn sẽ không kèm theo năm ban hành như các phiên bản trước đây, thay vào đó, trên bìa của bộ tiêu chuẩn chỉ ghi chung là Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế (International Valuation Standards) kèm theo ngày có hiệu lực của bộ tiêu chuẩn.

Về nội dung, bên cạnh các chỉnh sửa về mặt câu chữ, tại lần ban hành này, Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế đã được bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung lớn như: bổ sung một tiêu chuẩn mới để hướng dẫn thẩm định giá đối với tài sản là các nghĩa vụ nợ phi tài chính (IVS 200 - Non Financial Liabilities); bổ sung nội dung về mô hình thẩm định giá, chỉnh sửa nội dung về tỷ suất chiết khấu tại Tiêu chuẩn thẩm định giá số 105 - Phương pháp và cách tiếp cận trong thẩm định giá (IVS 105 - Valuation Approaches and Methods); bổ sung nội dung về các phương pháp để xác định riêng giá trị của nợ, vốn chủ hữu đối với các doanh nghiệp có cơ cấu vốn phức tạp khi tài sản cần định giá chỉ là nợ hoặc vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại Tiêu chuẩn thẩm định giá số 200 - Doanh nghiệp và các lợi ích từ doanh nghiệp (IVS 200 - Businesses and business interests); chỉnh sửa nội dung liên quan đến các xem xét đặc biệt khi thẩm định giá các bất động sản phát triển cho mục đích vay thế chấp tại Tiêu chuẩn thẩm định giá số 410 - Bất động sản phát triển (IVS 410 - Development Property)./.