BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5869/BHXH-CST
V/v gia hạn thẻ BHYT năm 2019

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn TP Hà Nội

Thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi bổ sung năm 2014; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP; Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình quản lý thu BHXH,BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Từ 01/01/2019 Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội không thực hiện cấp tiếp thẻ BHYT hằng năm đối với các trường hợp đang tham gia BHXH, BHYT mà chỉ thực hiện gia hạn trên phần mềm quản lý thu, sổ thẻ (TST) đối với các trường hợp tiếp tục tham gia BHYT. Tuy nhiên, do số lượng thẻ BHYT cần gia hạn rất lớn (gần 6,5 triệu thẻ) nên trong quá trình thực hiện không tránh khỏi tình trạng sai, sót chưa được gia hạn thẻ trên hệ thống. Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đề nghị các các sở khám, chữa bệnh BHYT phối hợp thực hiện như sau:

1. Trường hợp người tham gia đi khám chữa bệnh có cung cấp thẻ BHYT khi tra cứu dữ liệu trên hệ thống Giám định không còn giá trị sử dụng từ 01/01/2019 nhưng người bệnh khẳng định có tham gia BHYT thì thực hiện liên hệ với cơ quan BHXH nơi cấp thẻ (theo danh bạ đã cung cấp) để xác định và xử lý kịp thời cho đối tượng.

2. Trường hợp người có thẻ BHYT đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT nhưng thẻ hết giá trị sử dụng thì được thanh toán cho đến khi ra viện nhưng tối đa không quá 15 ngày (theo quy định tại Khoản 9 Điều 27 Nghị định số 146/2018/NĐ- CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ).

Để đảm bảo quyền lợi cho đối tượng, rất mong các cơ sở khám chữa bệnh phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;

- BHXH VN (để b/c);
- Sở Y tế HN (để phối hợp);
- Giám đốc (b/cáo);
- Các Phó GĐ (chỉ đạo);
- BHXH huyện, các phòng NV (t/h);
- Lưu VT, CST.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đàm Thị Hòa