Dịch vụ hỗ trợ tuân thủ quy định về thuế (Hỗ trợ quyết toán thuế, Soát xét về thuế và nộp hồ sơ tuân thủ)

Lập kế hoạch chiến lược về thuế

Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thế

Rà soát vệc tuân thủ quy định về thuế

Liên lạc với cơ quan có thẩm quyền, quản trị rủi ro thuế và giải quyết tranh chấp

Xin ưu đãi thuế

Xây dựng cấu trúc thuế

Soát xét tờ khai thuế do doanh nghiệp/ cá nhân tự lập

Lập tờ khai thuế cho các nhân, cho cả người kê khai bên ngoài

Đại diện cho khách hàng làm việc với cơ quan thuế

Chuyển giá

Thẩm định thuế

Dịch vụ tính lương

Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân / thuyên chuyển nhân sự quốc tế

Dịch vụ xuất nhập cảnh

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ hỗ trợ thanh, kiểm tra thuế

Dịch vụ kế toán thuế

Lập hồ sơ giải trình và xin hoàn thuế

Tư vấn khách hàng các ảnh hưởng về thuế đối với các hợp đồng dự tính hoặc các quyết định tài chính

Đưa ra ý kiến về ảnh hưởng thuế đối với các xử lý kế toán