Cơ sở dữ liệu pháp luật thẩm định giá

TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 12: Tiêu chuẩn thẩm định giá giá trị doanh nghiệp (TĐGVN12)

HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 Thẩm định giá doanh nghiệp (Ký hiệu: TĐGVN 12)(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2017/TT-BTCngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính) I. QUY ĐỊNH CHUNG          1. Phạm...

Xem tiếp

TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 11: Tiêu chuẩn thẩm định giá bất động sản (TĐGVN11)

BỘ TÀI CHÍNH--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 145/2016/TT-BTCHà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2016  THÔNG TƯ BAN HÀNH TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 11 Căn cứ Luật Giá số...

Xem tiếp

TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 10 Cách tiếp cận từ thu nhập (Ký hiệu: TĐGVN 10)

TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 10Cách tiếp cận từ thu nhập(Ký hiệu: TĐGVN 10) (Ban hành kèm theo Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính) I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi điều chỉnh: Tiêu chuẩn này...

Xem tiếp

TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 8 Cách tiếp cận từ thị trường (Ký hiệu: TĐGVN 08)

TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 8Cách tiếp cận từ thị trường(Ký hiệu: TĐGVN 08)(Ban hành kèm theo Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính) I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi điều chỉnh: Tiêu chuẩn này...

Xem tiếp