Cơ sở dữ liệu bất động sản

Thẩm định giá bất động sản bằng phương pháp thặng dư- Valuinco

Thẩm định giá bất động sản bằng phương pháp thặng dưPhương pháp thặng dư là phương pháp thẩm định giá xác định giá trị của bất động sản có tiềm năng phát triển dựa trên cơ sở lấy giá trị...

Xem tiếp

tài liệu tham khảo

http://file.hstatic.net/1000304341/file/qd_6127_v__ti_n_thu__t__ch_c_d_nh_gi___2_.pdf

Xem tiếp