Các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam

TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 07 Phân loại tài sản trong thẩm định giá (Ký hiệu: TĐGVN 07)

TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 07Phân loại tài sản trong thẩm định giá(Ký hiệu: TĐGVN 07) (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính)  I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi điều chỉnh tiêu...

Xem tiếp